Algemene voorwaarden BednBreakfasts.nl

1. Definities

1.1 Bezoeker betekent eenieder die de site BednBreakfasts.nl bezoekt of van de informatie op BednBreakfasts.nl gebruik maakt. Daartoe behoren ook abonnees van BednBreakfasts.nl.

1.2 Informatie betekent gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden alsmede andere content die zich op de site van BednBreakfasts.nl bevindt.

1.3 BednBreakfasts.nl betekent alle pagina's van BednBreakfasts.nl.

1.4 Gebruiksvoorwaarden zijn alle voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de BednBreakfasts.nl en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen van BednBreakfasts.nl alsmede alle diensten die BednBreakfasts.nl verleent) zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Een bezoeker van BednBreakfasts.nl aanvaardt de toepassing van de Gebruiksvoorwaarden.

2.2 BednBreakfasts.nl heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten die verband houden met de activiteiten van BednBreakfasts.nl, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij BednBreakfasts.nl.

3.2 Deze site is bestemd voor eigen gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/ of het printen van een enkele hard copy. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©BednBreakfasts.nl) te staan en duidelijk zichtbaar te zijn.

3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van BednBreakfasts.nl mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen.

3.4 Een bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink of deep link, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BednBreakfasts.nl, een koppeling en/of gateway (verbindingselement tussen onderdelen van netwerken) aanbrengen tussen BednBreakfasts.nl en enige andere (internet) site, (meta) search engine of beschikbaar stellen op een digitaal netwerk.

3.5 Het is niet toegestaan om adresgegevens van BednBreakfasts.nl over te nemen in andere gegevensverzamelingen. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan één adres - (e-)mailingen - is uitdrukkelijk niet toegestaan. Door middel van controleadressen in de online database van BednBreakfasts.nl wordt toezicht gehouden op naleving van de voorwaarden. Tegen overtreders zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

3.6 Tenzij anders aangegeven zijn alle woord- en beeldmerken op deze site eigendom van BednBreakfasts.nl. Zonder schriftelijke toestemming van BednBreakfasts.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.

3.7 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn verleend zijn voorbehouden.

3.8 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij een boete verschuldigd zijn van ten hoogste € 10.000,-. Bij gebruik van adresgegevens voor (e-)mailings zonder toestemming van BednBreakfasts.nl is een boete van € 1000,- per overtreding verschuldigd, waarbij elk bericht in een geconstateerde (e-)mailing als een afzonderlijke overtreding zal gelden. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken. De inbreuk makende partij is, na door BednBreakfasts.nl te zijn ingelicht, voor elke volgende overtreding bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van € 500,-.

4. Aansprakelijkheid

4.1 BednBreakfasts.nl heeft de inhoud van de site met grote zorg samengesteld, maar geeft geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site.

4.2 De op BednBreakfasts.nl geplaatste verblijfsinformatie geeft uitsluitend de namens de betreffende bed and breakfastinstelling samengestelde gegevens weer en beoordeling van de betreffende bed and breakfastinstelling door bezoekers van BednBreakfasts.nl. BednBreakfasts.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.

4.3 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en verantwoordelijk om de Informatie op juistheid en volledigheid toetsen.

4.4 BednBreakfasts.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van:

a. het gebruik of de inhoud van de website of de Informatie.

b. het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op BednBreakfasts.nl een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar BednBreakfasts.nl.

c.  inbreuk door derden op de rechten van BednBreakfasts.nl.

4.5 Indien via BednBreakfasts.nl overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is BednBreakfasts.nl geenszins verantwoordelijk voor eventuele transacties die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en BednBreakfasts.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties.

4.6 Hoewel BednBreakfasts.nl er naar streeft dat de site 24 uur per dag beschikbaar is, is BednBreakfasts.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de site om welke reden dan ook. Toegang tot BednBreakfasts.nl mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. BednBreakfasts.nl heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgaaf van redenen toegang tot BednBreakfasts.nl  te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. BednBreakfasts.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

4.7 Op alle diensten van of namens BednBreakfasts.nl zijn de advertentievoorwaarden en algemene voorwaarden van toepassing.

5. Apparatuur

5.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de BednBreakfasts.nl te bezoeken en gebruiken. BednBreakfasts.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt tijdens of door het gebruik of bezoek van de site.

6. Persoonlijke informatie

6.1 Tijdens het bezoek aan BednBreakfasts.nl wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door BednBreakfasts.nl. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van BednBreakfasts.nl. Elke bezoeker dient kennis te nemen van de Privacy Policy.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen Bezoeker en BednBreakfasts.nl wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt,  worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

7.2 Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land van waaruit Bezoeker BednBreakfasts.nl bezoekt.

7.3 Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

7.4 Deze gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie wordt deze Nederlandse tekst van toepassing verklaard.